Produkt- og leveringsinformasjon papir og plast

Ved produksjon av emballasje og annen rekvisita med trykk kan teknikken gjøre det slik at ikke alltid er mulig å produsere slik man måtte ønske og andre ganger kan dette gå med noen avvik. Vi vil med dette informere om produksjonen slik at vi skal kunne levere et produkt som du kan være fornøyd med. Det er viktig å tenke på helheten av en leveranse, ikke bare detaljer som for eksempel at en bærepose brukes på gaten og skal sees på lang avstand.

Størrelse avvik på produkt: Det mål som vi gir pris på, kan som ferdig produkt avvike noe; +/- 5 % er normalt. Avvikelsene beror på liming, beskjæring, sveising, størrelse på trykksylindrer og fargene i trykket. Dette vil variere i et produksjons parti.

Fargeavvikelser: Vi forsøker alltid å formidle de eventuelle fargeavvikelsene som kan oppstå. Å få et trykk i eksakt fargegjengivelse er stort sett umulig, selv om vi alltid bruker fargereferansekoder. Noe som spiller en stor rolle i denne sammenhengen er: HVA ER RETT FARGE? Pantone skalaen er trykket på en type papir i et trykkverk, og om vi trykker da på en annen papirkvalitet og ofte blir det tilført en laminering utenpå. Laminatet påvirker fargen, men det finnes også en rekke andre faktorer som påvirker fargen; temperatur, luftfuktighet og viskositet, som kontinuerlig forandres både i denne produksjonen, men også fra produksjon til produksjon. Papirkvaliteter spiller også en stor rolle; hvit kvalitet gjengir en Pantone farge bedre enn på brun kvalitet, hvor mange Pantone nr ikke blir optimale i gjengivelse.  I tillegg ønsker vi å påpeke at Pantone-skalaen kun er en referanse, Pantone produserer IKKE fargen som benyttes i våre trykk produksjoner. Avvik kommer til og oppstå.

100 % Fargedekning papir: Ved produksjoner hvor trykk flatene på produktet er 100 % dekket av farge, kan det oppstå en hvit kant i bunnen av papirbæreposer, først og fremst maskinproduserte papirbæreposer, med flate og tvinnede håndtak.  Plast: Ved 100 % trykk flater blir det ofte et utrykt område på sidene på ca. 2-5 mm (flexo kant), og bunnfalsen blir også utrykket. Vi forsøker alltid å oppnå maksimal trykk område. I tillegg kan trykk overfor bærehåndtaket på plastbæreposer med utstanset håndtak, avgi farge i hendene og innebærer derfor at dette ikke kan reklameres på.

Material: Oftest ser tidligere produksjoner like ut som sine foregående produksjoner. De produseres på samme måte, men kan avvike i farger, tykkelse og gjennomsiktighet. Råmaterialet kan ha en annen kvalitet, lyshet, hvithet, nyanse osv. Alle disse forandringene gir ikke mulighet til reklamasjon.

Håndproduserte produkter: Av våre produksjoner som vi leverer, har vi også håndgjorte eller delvis håndgjorte produkter. Det er i slike produksjoner ikke mulig å få til samme presisjon på produkter som i tilsvarende maskinproduserte produkt. Dette innebærer at en pose som for eksempel blir håndbrettet, må det aksepteres et større avvik i målene i bunnen, sidemål i belgene og utstansinger. Dette kan i sin tur igjen påvirke den visuelle trykkplasseringen, og dessverre ikke mulig å skape et 100 % eksakt produkt.

Snorer/håndtak: Om ikke annet er avtalt, benytter vi standard snorer i standard lengder. Dette for å unngå misforståelser i forhold til sendte prøver. Om det er avtalt spesielle snorer i spesielle lengder, skal dette fremkomme tydelig i korrekturen/bekreftelsen. Snorene er håndknyttet, og dette innebærer at knuter kan variere i størrelse og plassering.

Antall: Levert kvantum av emballasje kan variere med +/- 20 %. Levert antall vil bli fakturert.

Korrektur/ordrebekreftelse: Et levert produkt som er i overensstemmelse med godkjent korrektur og ordrebekreftelse kan ikke reklameres. Gå derfor nøye gjennom korrekturen og se til at alt stemmer i henhold til det som er avtalt. Hver obs på at enkelte produksjoner hos oss kan bli produsert dagen eller natten etter godkjent korrektur, selv om leveringstiden er lang. Alle oppstartede kostnader etter godkjennelsen vil da bli fakturert fullt ut. Stavelser, fonter, logotyper, plasseringer er helt og holdent kundens ansvar, å påse er riktige.

Prøveproduksjon: I de tilfeller vi produserer ett prøveprodukt/dummie, vil vi påpeke at alle klisjeer og eventuelle stanseverktøy har blitt produsert og vil bli fakturert. Alle eventuelle endringer vil bli fakturert i tillegg det som på forhånd er blitt avtalt. Alle endringer vil påvirke bekreftet leveringstidspunkt negativt. Prøveeksemplaret er en verdisak og eies av Posekompaniet AS. Disse skal returneres tilbake til Posekompaniet AS, hvis ikke annet avtales.

En cromalin viser et mer eksakt trykkresultat, men vi må her også ta hensyn til at det vil være

normale avvik i fargene. Det er dessverre umulig å oppnå eksakt samme resultat som ved tidligere produksjoner eller som cromalinet viser.

Force majoure: Med forbehold om force majeure, herunder streik, lockout, og ethvert forhold som skyldes transportvanskeligheter og mangel på materialer.

Råvaretilgang og prisendringer: Bekreftede priser er med forbehold ved generell råvarepris samt omkostnings økning.

Klisjeer: For å trykke logo på poser, blomsterpapir, gavepapir, silkepapir og cellofan, må vi produsere klisjeer. Dette er en kostbar prosess som delvis subsidieres av oss og fabrikkene. I de fleste tilfeller returnerer fabrikken klisjeene ved forespørsel fra kunden, men det er ikke alltid en selvfølge. Er klisjè kostnadene dekket med 50 – 100 % av oss og fabrikk, må disse kjøpes ut. På poser produsert i Asia (Kina, Malaysia og Vietnam- 15 ukers leveringer) vil ikke klisjeer bli utlevert, selv om kunden har betalt for disse. Grunnen til dette er at klisjeene ikke passer i produksjonssystemet som er i Europeiske fabrikker, og at frakten for å sende disse vil overstige kostnaden for å produsere nye i Europa.

Leveringstid: Denne regnes alltid fra dato korrekturen er godkjent (ved ny ordre/produkt), alternativt når ordre er bestilt (re ordre). Leveringstiden inkluderer ikke helgedager. Leveringstiden er en beregnet uke med avvikelse på +/- 1 uke. Større avvik vil bli meddelt.

Transportemballering: Våre produsenter emballerer godset etter beste evne for å beskytte varene. Antall pr eske tilpasses til beste format i esker. Om man ønsker et spesifikt antall i eskene må dette være avtalt på forhånd og fremkomme på korrektur/ordrebekreftelse. Gods som blir sendt i container (Asia produsert) kan noen ganger være noe sammentrykt og ha en viss lukt fra container. Lukten pleier å være flyktig og er ikke noe vi kan påvirke.

Leveringsadresse: Kontroller adressen på ordrebekreftelsen og gi tilbakemelding snarest hvis det er endringer i leveringsadressen. Vi dekker ikke ekstrakostnader ved feilaktig informasjon som medfører at leveransen kommer feil og/eller om ikke det er noen på plass til å motta godset. For å unngå misforståelser og ekstra kostnader, angi også åpningstider, om det er vanskelig å få lastet av bil, trapper, kjeller mm. Produktene leveres automatisk ut til den adressen som står på ordrebekreftelsen. Produktet blir levert til døren.

Betalingsvilkår og fakturaadresse: I henhold til ordrebekreftelsen.

Ukurans: Ca 2-3 % av en leveranse kan være defekt uten at dette muliggjøre noen form for reklamasjon. Ved en eventuell reklamasjon, må et rimelig antall feilproduserte produkt legges frem. Vi ser veldig seriøst og alvorlig på reklamasjoner, og sender alltid en rapport sammen med de feil produserte posene til fabrikken. Flertallet av fabrikker vi samarbeider med er ISO 9001 sertifisert. Se også punktet ”Reklamasjon”.

Annullering: Ved annullering av ordre forbeholder vi oss retten å fakturere de kostnader som er oppstått før produksjon av klisjeer og poser, frem til annullering.

Reklamasjon: Om det skulle oppstå en reklamasjonssituasjon er det meget viktig at kunden tar kontakt med Posekompaniet AS omgående, og senest 5 dager etter varens mottagelse. På denne måten får vi oversendt vårt reklamasjonsformular/-grunnlag som skal fylles ut og sendes sammen med prøver av feilproduserte produkt til oss. Gods som det reklameres på, kan ikke brukes, såfremt ikke annet er avtalt.

Betalingsvilkår hvis ikke annet er avtalt – Betaling pr. 14 dager netto. Etter forfall bergenes 10 % rente p.a.

Salgspant: Posekompaniet AS har salgspant i de leverte varer inntil salgssum med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jfr. panteloven.

Full betaling skal skje innen 14 dager, såfremt ikke annet skriftlig foreligger. Etter forfall beregnes morarenter jfr. lov om forsinkelsesrenter.

Frakt- og transportbetingelser: Om ikke annet er avtalt vil det komme frakt i tillegg ved egenproduksjon. Om mottaker har egne transportavtaler må dette oppgis ved bestilling, hvis ikke vil vår standardavtale med vår speditør gjelde. Eventuelle transportskader må meldes innen fem dager. Om man mottar skadet gods, må dette anmerkes på fraktbrevet ved mottak av godset.

Retur: Retur aksepteres kun etter avtale. Returfrakt for Posekompaniets regning aksepteres kun når dette er avtalt på forhånd.

Rettstvist: Oppstår det tvister mellom partene skal tvisten søkes først løst ved forhandlinger. Om ikke forhandlingene når frem til en løsning skal Oslo Borgarting anvendes ved tolkning og gjennomføring av bestillingen og dens betingelser.

Det som er satt ovenfor er sjelden et problem, men vi ønsker å ta dette opp slik at vi kan stille deres krav mot eventuelle avvikelser og ha en diskusjon rundt dette før vi produserer. Det er viktig at du som kunde kommer med dine ønsker, spørsmål og behov. Stort sett lykkes vi selv å påpeke eventuelle usikkerhetsmomenter, men noen ganger finnes det problemstillinger som vi ikke har tatt opp. Vi tar mer en gjerne i mot spørsmål, det være seg ”dumme” eller opplagte. Bare vi får dem før produksjonen, eller så klarer vi ikke å hindre og rette opp eventuelle endringer.